Witaj w naszym sklepie! Zaloguj się lub Utwórz konto.

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne.

Występujące w Regulaminie pojęcia maja następujące znaczenie:

a) Sprzedający TECH-DENT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Sosnowcu, 41-200, ul. Kaliska 53, zrejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000159885, posiadająca nr NIP: 6443119223, której kapitał zakładowy wynosi 90.000,00 zł, adres e-mail: techdent@poczta.fm

b) Klient – osoba fizyczna niebędąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym i posiada Konto Klienta

c) Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym umożliwiające Klientowi składanie Zamówień

d) Kupujący – Klient, którego Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedającego, będący stroną umowy sprzedaży Towaru

e) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.techdent24.pl, umożliwiający Klientom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w serwisie

f) Towary – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem składanego przez Klienta Zamówienia

g) Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający rejestrację Klienta

h) Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi założenie Zamówienia

i) Zamówienie – wypełniony i wysłany przez Klienta Formularz Zamówienia

j) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowgo, dostępny na stronie internetowej www.techdent24.pl, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę

k) Usługodawca – TECH-DENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu 41-200, ul. Kaliska 53, będąca jednocześnie Sprzedającym

l) Usłuobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę

m) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy wykorzystywaniu Sklepu Internetowego

2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.

3. Regulamin określa zasady oraz tryb składania przez Klientów zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów, wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług droga elektroniczna przez Usługodawcę.

4. Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego, na co Kupujący wyraża zgodę.

6. Sprzedający realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ.

1. Usługodawca Świadczy Drogą Elektroniczną następujące Usługi:

a) usługo o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informacje w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlanie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz danych na indywidualne żadanie Usługobiorcy,

b) usługi o charakterze komunikacyjnym umożliwiające Usługobiorcy przesyłanie Usługodawcy (Sprzedającemu) Zamówień (ofert) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia powyższych usług w każdym czasie bez podawania przyczyny.

3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych przez niego Drogą Elektroniczną niezbędne jest urządzenie spełniające co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b) wyposażenie w dostęp do internetu,

c) zainstalowane oprogramowanie do przeglądanie stron internetowych.

4. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści o charakterze bezpranwym.

5. Reklamacje w zakresie działania Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres Usługodawcy: techdent@poczta.fm

III. REJESTRACJA KLIENTA

1. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysyłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym.

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania co najmniej następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz firmy Klienta będącego osobą fizyczną bądź nazwy (firmy) Klienta niebędącego osobą fizyczną

b) adresu wykonywania działalności gospodarczej przez Klienta będącego osobą fizyczną bądź adresu siedziby Klienta niebędącego osobą fizyczną,

c) numeru NIP Klienta,

d) numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem których możliwy będzie bezpośredni kontakt z Klientem.

3. Domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie przy wykorzystaniu Konta Klienta jest osobą umocowaną do zawierania umów w imieniu Klienta.

4. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. nazwy (loginu) oraz hasła, jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do zawierania umów w imieniu Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Konta Klienta przez inne osoby.

5. Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu Internetowego i utworzenia Konta Klienta jest złożenie przez klienta oświadczenia o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść w całości. Oświadczenie to składane jest przez Klienta wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwego pola obejmującego treść tego oświadczenia. Niezaznaczenie wskazanego pola i tym samym niezłożenie powyższego oświadczenia uniemożliwia skuteczną rejestrację i utworzenie Konta Klienta.

6. Sprzedający zastrzega sobie mozliwośc usunięcia Konta Klienta w przypadkach uzasadnionych, a w zwłaszcza w razie:

a) wniosku Klienta o jego usunięcie

b) udostępnienia przez Klienta danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. nazwy konta (loginu) oraz hasła osobie, która nie jest umocowana do zawierania umów w imieniu Klienta

c) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym

d) utworzenia fikcyjnego Konta Klienta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu

e) cofnięcia przez Klienta zgody na treść Regulaminu

f) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia.

2. Warunkiem koniecznym do skutecznego założenia Zamówienia jest posiadanie Konta Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Klienta Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.

3. Zamówienie stanowi ofertę Klienta składaną Sprzedawcy.

4. Po odebraniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, potwierdzi Klientowi otrzymanie Zamówienia i przekaże informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacje o czasie realizacji mogą zostać przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej e-mail, faksu lub innego środka porozumienia się na odległość umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Klientem.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia złożonego Zamówienia bez realizacji (nieprzyjęcia oferty Klienta) w szczególności w następujących przypadkach:

a) nieprawidłowego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Formularza Zamówienia

b) podejrzenia złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu fikcyjnego Konta Klienta, a zwłaszcza Konta przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub otworzonego przy wykorzystaniu danych niezgodnych z prawdą

c) braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem

d) podejrzenia złożenia Zamówienia przez osobę nieumocowaną do zawierania umów w imieniu Klienta

e) innych uzasadnionych przypadkach

6. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej e-mail, faksu lub innego środka porozumiewania się od na odległość umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Klientem. Przyjęcie oferty może nastąpić wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przekazaniem informacji o przewidywanym czasie realizacji.

7. Z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta na warunkach zawartych w Regulaminie.

V. PRZESYŁKA I ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym:

a) podawane są w polskich złotych (PLN)

b) są cenami brutto (zawierające podatek VAT)

c) nie obejmują ewentualnych kosztów dostawy Towarów, które są podawane oddzielnie.

2. Ewentualne koszty dostawy Towarów pokrywa Kupujący. Koszty dostawy zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu ich dostawy, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów. Sprzedający poinformuje Kupującego o ostatecznych kosztach dostawy zakupionych Towarów.

 

3. Klientowi przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:

a) płatność przelewem (przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony przez

ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Będzinie nr. rachunku: 91 1050 1360 1000 0090 3131 8463

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od dostawcy ( za pobraniem)

4. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient dokonuje wyboru jednego z następujących sposobu dostawy bądź odbioru Towaru:

a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

b) dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej

c) odbiór osobisty Towarów w siedzibie Sprzedającego, tj. pod adresem: Sosnowiec 41-200, ul. Kaliska 53

5. W przypadku wybrania przez Klienta innego sposobu dostawy aniżeli odbiór osobisty, wydanie Towaru przez Sprzedającego następuje z chwilą, gdy Sprzedający powierzył Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Kupującemu.

6. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas niezbędny do skompletowania i przygotowania Towarów do wysyłki bądź odbioru, jak również ewentualną wysyłkę Towarów oraz czas ich dostawy. Towary znajdujące się w wystarczającej ilości w magazynie Sprzedającego w chwili zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, wysyłane są najpóźniej następnego dnia roboczego.

7. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Maksymalny czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony przez Sprzedającego w przypadkach:

a) Zamówień nietypowych

b) Chwilowego braku Towaru na magazynie

8. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która jest załączana do przesyłki bądź wydawana Kupującemu przy odbiorze Towarów.

9. Do momentu zapłaty przez Kupującego ceny za zamówiony Towar w pełnej wysokości Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

VI. RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA.

1. Celem skorzystania z uprawnień z tytułu ręjomi za wady fizyczne Kupujacy winien dostarczyć Towar do siedziby Sprzedającego na koszty własny, wraz z pisemnym wskazaniem zaistniałej wady. Ponadto pismo wskazujące zaistniałą wadę powinno zawierać również dane Kupującego, nr. Zamówienia oraz oznaczenie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.

2. Towar może być objęty gwarancją udzieloną przez jego producenta. Warunki gwarancji określa odrębny dokument gwarancyjny

3. Ewentualne koszty związane z przekazaniem Towaru przez Sprzedającego po rozpatrzeniu zasadności zgłoszonego przez Kupującego roszczenia ponosi Kupujący.

4. Sprzedający nie podejmuje przesyłek wysyłanych na jego koszty ( za pobraniem).

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe podane przez Klienta w związku z tworzeniem Konta Klienta, jak również złożeniem Zamówienia zbierane są w celu realizacji Zamówień oraz na potrzeby zawartych umów sprzedaży Towarów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do skutecznego utworzenia Konta Klienta oraz składania Zamówień.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działania siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, innych klęsk żywiołowych oraz działań o charakterze militarnym.

3. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu Internetowego. tj. pod adresem internetowym www.techdent24.pl w sposób umożliwiający jego zapisanie i przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Usługobiorcy.

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

5. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego lub powstające w związku z tym korzystaniem będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwych Sądów Powszechnych.

6. Regulamin obowiązuje od chwili jego udostępnienia w Sklepie Internetowym.

7. Sprzedające zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmieniona treść Regulaminu obowiązuje od chwili jej udostępnienia w Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasową treść Regulaminu.